ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี   "..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

ประวัติการทำงาน
  • ครูวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)(2554-ปัจจุบัน) 22 เมษายน 2554

  • ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)(2551-2554) 21 ตุลาคม 2551

  • พนักงานราชการ : หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย(2545 - 2551)

  • ครูพิเศษสอน : หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย(2540 - 2545)

  • หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(2551-2552)

  • หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

  • หัวหน้างานการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

  • หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล ฯ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

  • หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

รายวิชาที่สอน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ปีการศึกษา 2551-2553
ระดับปวส. ปีการศึกษา 2553
3104-1001 วงจรไฟฟ้า(Electric Circuits) 3(4) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3000-0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น(Introduction to Information Technology) 3(4) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(Internet Technology) 3(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ(Computer Package at Work) 3(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป(Webpage development packages) 3(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
ระดับปวช. ปีการศึกษา 2551-2553
2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ(Computer at Work)
2104-2116 ดิจิตอลเบื้องต้น(Basic Digital)
2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์(Microprocessor and Microcontroller)
2101-5001 โครงการ(Project)
2104-2111 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า(Electrical Mathematics)
2100-1003 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(Basic Electricity and Electronic)
2100-1008 งานนิวเมติกส์และไฮโดรลิกส์เบื้องต้น(Basic Pneumatics and Hydraulics Practice)
2104-2102 วงจรไฟฟ้า 1(Electric Circuits 1)
2104-2103 วงจรไฟฟ้า 2(Electric Circuits 2)
2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(Electrical Machinery Control)
2000-1521 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (Applied Mathematics 3)
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)
2104-2106 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง(D.C. Electrical Machine)
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   

รายวิชาที่สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business Computer) สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ(Web Page Design) : 2540-2551

ระดับปวส.  
3000-0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ(Computer Package at Work) 3(4)
3204-2202 การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป(Webpage development packages) 3(4)
3204-2203 หลักการออกแบบเว็บเพจ(Principles of Webpage design) 3(4)
3204-2204 การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง(Advanced webpage development) 3(4)
3204-2205 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce system Development) 3(4)
3204-2206 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ(Graphics software for webpage development) 3(4)
3204-2207 การบริหารเว็บไซด์ (Website management) 3(4)
3204-2010 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(Data Communication and network) 3(4)
3204-2011 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(Internet Technology) 3(4)
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (Internet English) 1(2)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ (English for Information Technology) 1(2)
   
ระดับปวช.  
2201-2419 การสร้างเว็บเพจ
2201-2426 การใช้โปรแกรมกราฟิก
2201-2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
2201-2808 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1
2301-3110 เทคโนโลยีสารสนเทศ
2201-2421 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
2201-2409 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2201-2423 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
2201-2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
2201-5001 โครงการวิชาชีพ
2201-2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI
2301-3114 คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
2201-2408 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
2000-1502 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
2201-2422 ฮารด์แวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
2000-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
21052207 ความก้าวหน้าทางดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 1

20002001

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
22012511 เสริมประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์

1204-1304

โปรแกรม MS-Windows,MS-Word,MS-Excel
   
     

 

     

 
     

 

   

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE