ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี  

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

 

 

 

 

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS : Independent Study)

 

ผลงานวิจัยเรื่อง " การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา "ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศีกษา 2543

 

งานวิจัย

 • โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่ง(E-Learning) ด้วยโปรแกรม Moodle วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย”
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรมควบคุมระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์(Software for Networked Classroom Management)ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 2201-2808 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1สำหรับนักศึกษาระดับปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การพัฒนาทักษะการอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรม ThaiSoftware Dictionary Version 4.0
 • การพัฒนาทักษะการใช้เมาส์ด้วยเกมส์ Jassball
 • การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง iPSTAR
 • การพัฒนาเว็บเพจช่วยสอนเรื่อง "การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต"

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)

 • จุดกำเนิดของกูเกิ้ล (The birth of Google)
 • ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(Computer and Information Technology)
 • อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร(How Internet Work)
 • คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร(How Computer Work)
 • ADSL เทคโนโลยี
 • ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LANs)
 • As The Future Catches You : เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ
 • SwishMax Effect

หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย(Data Communication and Network)
 • การใช้โปแกรม PhotoShop สร้างงานกราฟิก
 • หลักการออกแบบเว็บเพจ
 • การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Microsoft FrontPage XP
 • การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia DreamWeaver MX
 • การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Search Engine)
 • เทคนิคการค้นหาข้อมูลที่ google.com
 • การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น(Introduction to Computer)
 • พื้นฐานคอมพิวเตอร์ , WindowsXP
 • ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • อินเทอร์เน็ต:โลกยุคใหม่ของคอมพิวเตอร์
 • การใช้โปรแกรม SPSS For Windows
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Access 97, XP
 • ก้าวสู่ความสำเร็จในการนำเสนอผลงานด้วย MS-PowerPoint 2003
 • การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint 2003
 • คู่มือการใช้โปรแกรมMS-Excel95,MS-Word
 • ศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
 • แนวคิด-หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

บทความ

 • ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
 • องค์ประกอบโฮมเพจรายวิชา(Course Home Page)
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรม Remote Anything ในการเรียนการสอน
 • แนะนำเว็บไซต์ภาษิต(Parsit)โปรแกรมแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
 • E-Business นิยามใหม่แห่งโลกธุรกิจ
 • การทำเว็บไซต์ E-Commerce
 • ระบบประสาทดิจิตอล(Digital Nervous System)
 • ปัญหาของผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์
 • วิสัยทัศน์ผู้นำแห่งโลกดิจิตอล 1
 • วิสัยทัศน์ผู้นำแห่งโลกดิจิตอล 2 (Bill Gate)
 • วิสัยทัศน์ผู้นำแห่งโลกดิจิตอล 3 (Andy Gave)
 • วิสัยทัศน์ผู้นำแห่งโลกดิจิตอล 4 (Steve Job)
 • ไอทีกับแนวโน้มโลก
 • ซีพียู : ความเร็วจะไปหยุดอยู่ตรงไหน?
 • เพราะเราคือ..วิศวกร(Because We are Engineering)
 


PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE