ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี   "..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

การเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย (2554-ปัจจุบัน)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน
1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าด้านไอที"

19-20 พฤษภาคม 2554 ห้องอินเทอร์เน็ต วท.สุโขทัย
2

การอบรมเชิงปฏิบัติการ " Microcomputer and Control"

21-23 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
3

นำนักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช.1 ศึกษาดูงานที่สถานีไฟฟ้าย่อยภาคเหนือพิษณุโลก

5 กรกฏาคม 2554 ถานีไฟฟ้าย่อยภาคเหนือ .พิษณุโลก
       
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก(2551-2554)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน
1 การพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลระบบการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 28-29 ตุลาคม 2551 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จ.สุโขทัย
2 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2551 (e-Learning)
(International e-Learning Conference 2008)
20-21 พฤศจิกายน 2551 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
อิมแพค เมืองทองธานี
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 26-30 มกราคม 2552 .สุพรรณบุรี
4 เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบน้ำ,เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2-5 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จ.สุพรรณบุรี
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลฯ 20 กุมภาพันธ์ 2552 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ
6 พัฒนาข้อเสนอเต็มรูปโครงงาน IRVE-52 การสืบค้นสิทธิบัตร วิศวกรรมย้อนรอยและการแก้ปัญหาสิ่งประดิษฐ์ด้วยหลักการของ TRIZ(TRIZ : ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้น (Theory of Inventive Problem Solving) 12-13 มีนาคม 2552 สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
7 การประชุม "วันครูโลก ครั้งที่ 12 (World Teachers' Day)"
UNESCO-APEID International Conference
24-26 มีนาคม 2552 UNESCO,อิมแพค เมืองทองธานี
8 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(RBTC) 5-7 ธันวาคม 2552 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " Mind Mapping กับการจัดการเรียนการสอน" 15 มกราคม 2553 หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 เข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ "ผู้เรียนเป็นสำคัญระดับอุดมศึกษา" รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 18 มกราคม 2553 หาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
       
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย(2540-2551)
ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ สถานที่อบรม/ศึกษา/ดูงาน
1 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS บนวินโดว์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(วิจัยในชั้นเรียน) 9 พฤจิกายน 2544 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สอศ.
3 การประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 1-2 พฤศจิกายน 2544 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สอศ.
4 การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับหัวหน้าคณะวิชา 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2545 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรมอาชีวศึกษา
5 การดูแลและจัดการระบบเครือข่าย(IT Administrator) 13-17 พฤษภาคม 2545 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน กรมอาชีวศึกษา
6 การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ 26-27 กันยายน 2545 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรมอาชีวศึกษา
7 การจัดทำแผนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและคู่มือหลักสูตร 12 พฤษภาคม 2546 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรมอาชีวศึกษา
8 การประกันคุณภาพภายนอก 15 มิถุนายน 2546 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สอศ.
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือ 25 มิถุนายน 2546 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย กรมอาชีวศึกษา
10 การใช้อุปกรณ์ CISCO Router 29-30 กันยายน 2546 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 15-16 มีนาคม 2547 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สอศ.
12 การสร้างเว็บเพจและพัฒนามัลติมีเดียบนเว็บด้วยโปรแกรม Namo 2-4 มีนาคม 2547 สำนักพัฒนาครูอาชีวศึกษา สอศ.
13 อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน E-Learning 22 ตุลาคม 2547 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สอศ.
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยแผ่นเดียว 27-29 ตุลาคม 2547 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
17 การพัฒนากราฟิกบนเว็บ(Web Graphic) 1-3 พฤษภาคม 2548 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
18 Introduction to Network TCP/IP 14 กันยายน 2548 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/วท.สุโขทัย
19 การดูแลระบบสำหรับโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดสุโขทัย 15 กันยายน 2548 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย/วท.สุโขทัย
20 ผู้ประกอบการประสานอาชีวศึกษา 27-29 ตุลาคม 2548 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จัดโดย สอศ.
21 Introduction to Network TCP/IP โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ผ่านเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2548 14 กันยายน 2548 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สอศ.
22 การดูและระบบสำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2548 งานพัฒนาระบบข้อมูล GIS และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย 14 กันยายน 2548 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
23 สถานประกอบการประสานอาชีวะ 27-29 ตุลาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 การประชุมการปรับบทบาทอาชีวศึกษาในมิติใหม่ 28 ตุลาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25 พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา 2006 22-26 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
26 ความก้าวหน้าของพนักงานราชการในสังกัด สอศ. 23 กุมภาพันธ์ 2549 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
27 โครงการวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูแกนนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา(โปรแกรม Moodle) 15-17 กุมภาพันธ์ 2549 วก.กาญจนบุรี ,สอศ.
28 การประชุมสัมมนาสรุปผลการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาชีวศึกษา(โปรแกรม Mambo) 5-7 มิถุนายน 2549 วก.กาญจนบุรี ,สอศ.
30 โสต-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21และการประชุมเผยแพร่งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 1-3 พฤศจิกายน 2549 มหาวิทยาลัยบูรพา
31 e-Learning International Conference 2006 "Learning Theories VS Technologies?" 14-16 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
32 Learning in an Online and Blended Environment: The Community of Inquiry Framework 14 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
33 Architecture of multiple domain student models to support efficient and highly interactive web based instruction 14 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
34 The Roles of Blended Learning in Computer-Supported
Collaborative Learning (CSCL) Environments: A Delphi Study
14 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
35 E-learning and Beyond E-Learning : Vision for Global
Prosperity in the era of Digital economy
14 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
36 e-Learning - Its about Nature (Technology) and Nurture (Pedagogy) 15 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
37 e-Learning : A Transformative Approach to Integrating Theory and Technology 16 Dec 2006 Ramkhamhaeng University
38 การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 18 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
39 Instructional Design,Learning Theories,Technology,and Research Methodology 18 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40 การเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 18 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
41 LEGO Workshop 19 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
42 การจัดการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 19 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43 การสัมมนาเชิงวิชาการ"การวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการจัดการความรู้(KM)" 1-2 กุมภาพันธ์ 2550 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การวิจัยเชิงปริมาณ 13-15 มีนาคม 2550 .รามคำแหง ศูนย์วิทยบริการ .สุโขทัย
45 ประชุมวิชาการ "นโยบายและการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 6 ธันวาคม 2550 หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
       
         
 

วิทยากรอบรม(250x185)

 

วิทยากรอบรม(250x185)

 
         

 

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE