ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี  

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

ในชีวิตการเรียนและการทำงานที่ผ่านมา มีรางวัลแห่งความสำเร็จและความภูมิใจที่เกิดขึ้น
ทั้งจากความสามารถของตัวเองและจากความสามารถของลูกศิษย์ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานแห่งความสำเร็จ

ความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้น ทำให้มีกำลังใจในการทำงานเป็นครูต่อไป...

ผลงานความสำเร็จ/รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ลำดับที่

ผลงาน/รางวัล

ปี พ.ศ.

1 ผลงานวิจัยเรื่อง " การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา " ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2543 2544
2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่งระบบ Learning Management System  ด้วยโปรแกรม Moodle 2549
3 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่น เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2548และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549(ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 2 ปีติดต่อกัน) 2549
4 ได้รับคัดเลือกให้เป็น ครูดีเด่น เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีการศึกษา 2547และเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 2548
5 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษารางวัลพระราชทาน ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2548 2549
6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2547 2548
7  รางวัล “ คนดีศรีสารพัดช่างสุโขทัย ” ว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประเภทครู-อาจารย์ ประจำปี 2543 2543
8 อาจารย์ที่ปรึกษาของ น.ส.ณัฐกานต์ กะทง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548  ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา
2548

 

9 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้ได้รับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2541 2541
10 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ปีการศึกษา 2541 2541
11 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์เรื่อง “การออกแบบและสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ในระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2548 นักศึกษาคือนางสาวนิตยา พึ่งจันทร์ และนางสาววารี บุญเพชร 2549
12 แผนกคอมพิวเตอร์ วช.สุโขทัย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "การสร้าง Web Page"
4 พ.ย. 48
2548
     
     
  

ผลงานความสำเร็จของลูกศิษย์

ลำดับที่

ผลงาน/รางวัล

ปี พ.ศ.

1

าย อานุภาพ มีชะคะ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552 สาขางานไฟฟ้ากำลัง เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา

2552
2

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548  ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา

2548
3

น.ส.สุภารัตน์ ยอดหวัง หวัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ อศจ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และน.ส.สุภารัตน์ ยอดหวัง ได้เป็นตัวแทน อศจ.สุโขทัย เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ระดับภาคเหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

2549
4

นายเสน่ห์ ตะขาบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ อศจ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และน.ส.สุภารัตน์ ยอดหวัง ได้เป็นตัวแทน อศจ.สุโขทัย เข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ การสร้างเว็บไซต์ ระดับภาคเหนือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

2549
5

น.ส.ณัฐกานต์ กะทงและน.ส.อรทัย บัวคำเกิด ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์“ การสร้างเว็บไซต์ ”ระดับ อศจ.สุโขทัย และได้เป็นตัวแทนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชา
พื้นฐาน(คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา  2547
ณ จังหวัดเชียงราย

2547
6

..สุภารัตน์ ยอดหวัง น.ศ.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ลำดับที่ 5 ของภาคเหนือ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลโปรแกรมMS – Access XP ประจำปี 2548

2548
7

น.ส.สุภารัตน์ ยอดหวัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ “โปรแกรม Excel”
ระดับอศจ.สุโขทัย ปี 2547

2547
8

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์(PowerPoint)
ระดับ ปวช.
ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง ปี 2545

2545
9

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาภาคเหนือเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ(PhotoShop)ระดับชาติ ณ จังหวัดระยอง
ปี 2545

2545
10

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์(PowerPoint)ระดับ อศจ.จังหวัดสุโขทัย
ปี 2545

2545
11

น.ส.ณัฐกานต์ กะทง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ “การสร้างโฮมเพจด้วยภาษา HTML” ระดับ อศจ.จังหวัดสุโขทัย ปี 2546

2546
12

นายสราวุฒิ เอี่ยมกายและนายเสน่ห์ ตะขาบ ได้ลำดับที่ 4(รางวัลชมเชย)การแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์
“การออกแบบฉลาก
สินค้า(โปรแกรม PhotoShop)” ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ปี  2547(สถานศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันจำนวน 27 แห่ง)

2547
13

นายอภิรมย์ ขันทะศิรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 50 กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเหนือ ณ จงหวัดแพร่ 27-29 พฤศจิกายน 2540

2540
     
 

 

 
 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพครู นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2 คน


น.ส.ณัฐกานต์ กะทง นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547

 

นายอานุภาพ มีชะคะ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพการเป็นครูคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ผลของการทำความดี การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนในที่สุดรางวัลแห่งชีวิตคือการได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547
สมกับคำกล่าวที่ว่า "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน"
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.ณัฐกานต์ กะทง

นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2547
น.ส.ณัฐกานต์ กะทง
นักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
เข้ารับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

คลิกเพื่อดูรูป
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 


 

ที่สุดแห่งความภูมิใจในอาชีพการเป็นครูอีกครั้งคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ผลของการทำความดี การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
จนในที่สุดรางวัลแห่งชีวิตคือการได้รับคัดเลือกให้เป็น
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552
สมกับคำกล่าวที่ว่า "ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน"
ขอแสดงความยินดีกับ นายอานุภาพ มีชะคะ

นักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำลัง ระดับปวช.3 วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
ที่ได้รับรางวัล
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2552
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2553  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

คลิกเพื่อดูรูป
 

 

         
 

 

 
         
 

 

 
         
     
         
     
         

 

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE