ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี   "..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | ห้องรูปภาพ | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |

"ชีวิตการเรียนไม่เคยง่ายเลย ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เรียนภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ตลอด"
 

ชื่อ-นามสกุล         พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี(PONGSAK BOONPHAKDEE)
สมาชิกสภาวิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เลขที่สมาชิก 76514 (2539 - ปัจจุบัน)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับ ภาคีวิศวกร

E-mail        boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@hotmail.com

Web Site  www.pongsak.com

การศึกษาคือการพัฒนาจิตใจและสติปัญญา และจงใช้ปัญญาในทางสร้างสรรค์

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ชื่อปริญญา/คุณวุฒิ

ปีที่สำเร็จการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

 

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้

Doctor of Education Program in Educational and Learning Management

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)
                Ed.D.(Educational and Learning Management)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Nakron Sawan Rajabut University(NSRU)

 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2544

3.90

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อุตสาหกรรมศาสตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(อส.บ.ไฟฟ้ากำลัง) 2538 2.64
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ปวส.ไฟฟ้ากำลัง 2534 2.61
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปวช.ไฟฟ้ากำลัง 2532 2.95
ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ม.3 2529 3.00
ป.6 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ป.6 2526 88 %

อิ่นๆ

  • พ.ศ. 2538   ภาคีวิศวกรไฟฟ้า(สาขาไฟฟ้ากำลัง)

  • พ.ศ. 2541  สัมฤทธิบัตร "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)"  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • ผลงานการวิจัยเรื่อง " การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา "
    ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศีกษา 2543

   

 

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Doctor of Education Program in Educational and Learning Management

Ed.D.(Educational and Learning Management)

Nakhon Sawan Rajabhat University(NSRU)

(เข้าศึกษาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550)

 

Semester

Course

Credit

Grade

2/2550

1146502

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

Data Analysis for Educational Research

3 (2-2-5)

B
 

1126302

การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Curriculum Design and Learning Management

3 (2-3-4)

A

 

1166103

องค์การและการจัดการการศึกษา
Educational Organization and Management

2 (1-2-3)

B

 

1006102

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา
English for Doctoral Students in Education

3 (2-2-5)

S

         

3/2550

1146702

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง
Advanced Research Methodology in Education

3 (2-2-5)

-

 

1126802

ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
Practicum in Curriculum Development and Learning Management

2 (1-3-2)

-

 

1166104

การพัฒนานโยบายและความเป็นผู้นำในการจัดการศึกษา
Policy and Leadership Development in Educational Management

3 (2-2-5)

-

 

1007101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา II
English for Doctoral Students in Education II

3(3-0)

-

         

1/2551

1126903

สัมมนาทางการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้
Seminar in Educational and Learning Management

2 (1-3-2)

-
  1125503 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
Information Technology for Learning Management

3 (2-2-5)

A
  1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่
Modern Approach in Educational Management

3 (3-0-6)

A
 

1007102

ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
English for Doctoral Students in Education II

3 (3-0-6)

-
  1006001 การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
English Competence Examination

0(0)

S

 

3/2551 1006002 ผลการสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination

0(0)

S
         
       คะแนนเฉลี่ย

3.64

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Doctor of Philosophy Program in Educational Technology
Ph.D.(Educational Technology)

Khon Kaen University(KKU)
ปีการศึกษา 2549
 

First Year

Course

Credit

Grade

212901

เทคโนโลยีการศึกษาและการพัฒนา
Education Technology Education and Development
2(2-0-4) -

212902

การออกแบบและการพัฒนาการเรียนการสอนขั้นแนะนำ
Introduction to Instructional Design and Development
2(2-0-4) -

212911

การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูง
Advanced Instructional Design and Development

3(2-2-9 )

C+

212931

การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ขั้นสูง
Advanced Design of Constructivist Learning Environment

3(2-2-9 )

C+

212991

ดุษฎีสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษา
Doctoral Seminar in Educational Technology
3(3-0-9) C+

212912

วิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีการศึกษา
Advanced Research in Educational Technology

3(2-2-9 )

-

212921

สื่อและการรับรู้
Media and Cognition

3(3-0-9)

-

212941

การจัดการความรู้
Knowledge Management

3(3-0-9)

-

END RECORD JUNE 2007
   

 

ผลการศึกษาระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนเรศวร : Naresuan University

กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
M.Ed.(Educational Technology and Communications)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(Narasuan University)
39 Credits  เกรดเฉลี่ย 3.90
ที่สุดของความภูมิใจคือ
รางวัลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)ประเภท ยอดเยี่ยม
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

Semester

Course

Credit Grade
1/1999 205500 : ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
               (English for Graduate Study)
3 S
  355511 : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขั้นสูง
               (Advance Education Technology and Communication)
3 A
  366514 : การประยุกต์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
               (Computer Application in Education)
3 A
2/1999 366511 : ทฤษฏีพื้นฐานทางการศึกษา
               (Theoretical Foundations of Education)
3 A
  366512 : การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
               (Development of Curriculum and instruction Methodology)
3 A
  366513 : ระเบียบวิธีวิจัย
               (Research Methodology)
3 A
3/1999 355512 : การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน
               (Instructional Systems Design and Development)
3 A
  355513 : การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู
               (Management of Learning Resource Center)
3 B
1/2000 355514 : ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
               (Experiences Educational Technology and Communication)
3 S
  355541 : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
               (Computer Graphic for Education)
3 A
2/2000 355522 : เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
               (Information Technology for Education)
3 A
3/2000 355523 : เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการศึกษา
               (Multimedia Technology for Education)
3 A
  355542 : การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
               (Design and Development of Computer Assisted Instruction)
3 A
  355598 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
               (Independent Study)
(เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)ประเภท ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2544
)
3 S

ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร : Mahanakorn University of Technology

Faculty  Engineering

Department  Electrical Engineering

Degree  B.Ind.Tech(Electrical Engineering)

Major  Electrical Power System

Credits  86   

Grade Point Average  2.64

Semester

Course

Cr. Gr. GPS GPA
1/1992 EECP9110  Computer Programming 3 C    
  EEET9316  Electronics 3 C+    
  EEET9390  Electrical Engineering Lab. I 2 A    
  EEPW0316 Electrical Machines 3 B+ 2.91 2.91
2/1992 EECI0315    Measurement and Instrumentation 3 C+    
  EECM0310  Principles of Communication 3 D+    
  EEET9391  Electrical Engineering Lab. II 2 D+    
  MATS0310 Engineering Materials 3 B 2.18 2.55
3/1992 EECP9215  Microprocessor-Base System Design 3 D+    
  MATH0112 Mathematics 3 D+ 1.5 2.32
1/1993 EEPW0420 Electrical Power System I 3 C+    
  EEPW0430 High Voltage Engineering 3 C+    
  EEPW0480 Industrial Machine Control 3 C+    
  EEPW9490 Power Electronics 3 C+    
  ENGL0101  English I 3 C+ 2.50 2.38
2/1993 EEPW0411 Electrical System Design 3 C+    
  EEPW0423 Electrical Power Plants and Sub-stations 3 B+    
  EEPW0482 Electrical Power Generation,Transmission and Distributuon 3 C+    
  EEPW9410 Illumination Engineering 3 B    
  SOHU0003 Man and Society 3 B    
  SOHU0012 Thai Culture 3 C 2.75 2.49
3/1993 EECP9310  Microcomputer Systems 3 C+    
  PHYS0212  Applied Physics 3 B 2.75 2.49
1/1994 EECC9352  Network Theory 3 B 3.00 2.54
2/1994 EECI9310    Feedback Control System 3 B    
  EECM0215 Electromagnetics 3 C+    
  ENGL0102  English II 3 C    
  MATH0212  Applied Mathematics I 3 A    
  PROJ9490  Engineering Project I 2 B+ 2.96 2.61
1/1995 PROJ9491  Engineering Project II 2 A 4.00 2.64

ผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก : Rajamangala Institute of Technology TAK Campus

  ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

  คณะวิชา ช่างไฟฟ้า

  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

  Credits 96   Grade Point Average 2.61

Semester

Course

Cr. Gr. GPS GPA
1/2532 พค.1441 คณิตศาสตร์ 1 3 C    
  พภ.2141 ภาษาอังกฤษ 1 3 B    
  พม.1042 เทคนิคการสื่อความหมาย 3 C    
  พน.2101 นันทนาการ 1 A    
  อฟ.0111 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 2 C    
  อฟ.0112 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1 A    
  อฟ.0113 เครื่องมือและการวัดไฟฟ้า 2 B    
  อฟ.0114 ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดไฟฟ้า 1 B    
  อฟ.0151 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 2 C    
  อฟ.0152 ปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 1 C    
  อฟ.1121 เครื่องกลไฟฟ้า 1 2 C    
  อฟ.1122 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1 1 B    
  อฟ.1101 งานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า 1 1 C 2.47 2.47
2/2532 พว.3144 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 3 B    
  พค.1142 คณิตศาสตร์ 2 3 B    
  พภ.2142 ภาษาอังกฤษ 2 3 C    
  อฟ.0115 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 C    
  อฟ.0116 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1 C    
  อฟ.1151 อิเล็กทรอนิคส์ 1 2 C    
  อฟ.1152 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิคส์ 1 1 C    
  อฟ.1123 เครื่องกลไฟฟ้า 2 2 C    
  อฟ.1124 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 2 1 B    
  อฟ.1141 การออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2 C    
  อฟ.1142 ปฏิบัติการออกแบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 B    
  อฟ.1102 งานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า 2 1 A    
  ฟก.1101 กิจกรรม 1 1 A 2.50 2.48
3/2533 อฟ.1225 เครื่องกลไฟฟ้า 3 3 C    
  อฟ.1223 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 3 1 A    
  อฟ.1153 อิเล็กทรอนิคส์ 2 2 B    
  อฟ.1154 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิคส์ 2 1 B    
  อฟ.1243 การทำความเย็นและปรับอากาศ 3 B    
  อฟ.1244 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ 2 B    
  อฟ.1231 การส่งจ่ายไฟฟ้า 3 B    
  อฟ.1232 ปฏิบัติการส่งจ่ายไฟฟ้า 1 B    
  พส.5001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2 B    
  อฟ.3277 หลักการและการใช้งานดิจิตอล 2 C    
  อฟ.3278 ปฏิบัติการใช้งานดิจิตอล 1 C    
  อฟ.2266 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 B    
  อฟ.2267 ปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 B 2.79 2.59
4/2533 พส.5002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 2 A    
  อฟ.1227 เครื่องกลไฟฟ้า 4 3 C    
  อฟ.1228 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 4 1 B    
  อฟ.1255 อิเล็กทรอนิคส์กำลัง 2 C    
  อฟ.1256 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิคส์กำลัง 1 B    
  อฟ.1245 การควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติก 2 D    
  อฟ.1246 ปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและนิวเมติก 2 D    
  อฟ.3279 ไมโครคอมพิวเตอร์ 3 B    
  อฟ.3280 ปัญหาเฉพาะช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3 -    
  อฟ.3273 อิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม 2 -    
  อฟ.3274 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม 1 -    
  อฟ.2259 โทรคมนาคม 3 A    
  อฟ.2270 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 B    
  อฟ.3272 เครื่องมือวัด 3 B 2.68 2.61

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE