ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดี  

"..อดีตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของปัจจุบัน ปัจจุบันที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีของอนาคต.."
หน้าหลัก | My Life Story | Gallery | การศึกษา | การทำงาน | ผลงานวิชาการ | การฝึกอบรม | ผลงานความสำเร็จ | วิทยากร | ความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ | ฟังเพลง |
 

การเป็นวิทยากรฝึกอบรม / คณะทำงาน / คณะกรรมการ

ลำดับที่ ชื่อหลักสูตร วันที่ หน่วยงาน
1 การจัดระบบการเรียนการสอน E-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle

8-10 พ.ค.2549

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทย

2

การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

14 พฤจิกายน 2548

โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์

3

การใช้โปรแกรมงานสำนักงานและอินเทอร์เน็ต

27-29 ตุลาคม 2548

ตชด. จังหวัดสุโขทัย

4

คอมพิวเตอร์เบื้องตนและอินเทอร์เน็ต(สำหรับนักเรียนนายสิบ)   ตชด. จังหวัดสุโขทัย

5

การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมล์สำหรับผู้บริหาร   สำนักงานตำรวจจังหวัดสุโขทัย

6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการสร้างโฮมเพจ   ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุโขทัย

7

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ   ักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราคำแหง

8

การพัฒนาข้อมูลด้วยระบบ online   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

9

ประธานอนุกรรมการจัดทำเว็บไซต์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 สุโขทัยเกมส์ (www.sukhothaigames.com)   จังหวัดสุโขทัย

10

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 สุโขทัยเกมส์
ฝ่ายศูนย์สื่อมวลชน Press Center
  จังหวัดสุโขทัย

11

คณะกรรมการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดสุโขทัย - จังหวัดสุโขทัย
12 คณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย - จังหวัดสุโขทัย
       
         
     
         
     
         
     
         
     
         
 

วิทยากรอบรม(250x185)

 

วิทยากรอบรม(250x185)

 
         

 

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE