ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2545

  
  หน่วยที่ 1 บทนำ(Introduction)
   

     เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนี้  มีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างก้าวหน้าและรวดเร็วมาก  การบริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ เช่น  www, Usenet, E-mail, Gopher, Telnet, Chat, ICQ, FTP    เป็นต้น แต่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ  การเรียกอ่านข้อมูลจากเครือข่ายเวิล์ดไวด์เว็บ  (World Wide Web หรือ WWW) ซึ่งบรรจุข้อมูลข่าวสารในรูปของเอกสารหลายมิติ (Hypertext)

     เครือข่าย  WWW ได้สร้างมิติใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจและการศึกษา มีการประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resource)  มีจุดเด่น  คือ ใช้งานง่าย และรูปแบบการแสดงผลที่มีสีสันสวยงาม  สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้งข้อความและข้อมูลแบบมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย เสียง ภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว  การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนเครือข่าย  WWW นี้ ใช้การกำหนดรูปแบบเอกสารไฮเปอร์ซึ่งเป็นเอกสารที่สามารถกำหนดการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มข้อมูลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเอกสารภายในชุดเดียวกัน  หรือเอกสารภายนอกที่เป็นรูปภาพ  ข้อมูลเสียง  ข้อมูลหรือวีดิทัศน์  เป็นต้น  ภาษาที่ใช้เขียนเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์  คือ  HTML (Hyper Text Markup Language)  นอกจาก WWW จะเป็นแหล่งของสารสนเทศแล้ว ยังอำนวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อีกด้วย  เครื่องมือที่ช่วยสืบค้นข้อมูล  (Search Engine หรือ Search Tool) มีมากมาย  เช่น Google,Siamguru,Sanook,Yahoo, Excite, Infoseek, Alta Vista, Lycos เป็นต้น