รายงานการวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research: CAR)

ชื่อเรื่อง 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมควบคุมระบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์
(Software for Networked Classroom Management)
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา

2201-2808 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1
สำหรับนักศึกษาระดับปวช
.2
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา
2547 

รายละเอียด..>>

ชื่อเรื่อง 

การพัฒนาทักษะการอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.2
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
 ด้วยโปรแกรม ThaiSoftware Dictionary Version 4.0

รายละเอียด..>>

 

 

Design by Pongsak Boonphakdee ::: www.boonphakdee.com