#echo banner="" เทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology)
 

งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา(Educational Technology Research)

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 

การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(2547)   นำเสนอการประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้
   สำนักเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [อ่านบทคัดย่อ]

ผลการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ วิชา 212501 เทคโนโลยีการสอน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์  
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2547)[อ่านบทคัดย่อ]

ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี SITUATED LEARNING วิชา 212 700 เทคโนโลยีการศึกษา

    และพัฒนาระบบการสอน.(2546)[อ่านบทคัดย่อ]

ผลของการเรียนบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชา 212300 สื่อการสอน เรื่องสื่อประเภทเครื่องมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2548)

ผลของการเรียนบนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(2548)

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการเรียนจากสื่อบนเครือข่าย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2545)

ผลของการใช้สื่อบนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมวิชาสื่อการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลของการเรียนแบบร่วมมือในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ใช้ปฏิสัมพันธ์ชี้นำทางการเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลของการเรียนจากสื่อบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องวัสดุกราฟิกการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.(2546)

ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว Constructivism: Open learning Environments (OLEs)

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลของมัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ หลักการ Meaningful Learning เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถม(2548)

การเรียนการสอนผ่านทางระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล ระหว่างวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาเขตหนองคายปัญหาและแนวทางในการแก้ไข
ผลการจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนว Constructivism OpenLearning Environment (OLEs) สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการเรียนจากสื่อบนเครือข่าย.ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการสู่ปฏิบัติ

การพัฒนากระบวนการสร้างความรู้ของผู้เรียนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยความร่วมมือของครูและนักการศึกษา

การพัฒนาโมเดลต้นแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคตัวิสต์

 

ผศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญจ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา(2545)(วิทยานิพนธ์ของดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุมสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา(2544)

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานความรู้ Information Based Learning Model: ITBL)(2545)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ที่สอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้”

การสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา(2542)

รูปแบบการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น(2548)

การฝึกทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาฝึกสอน(2547)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม “การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้”(2547)

 

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย [อ่านบทคัดย่อ]

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Moodle ของโรงเรียนเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี [download]

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม MOODLE แบบสรรคนิยมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ กรุงเทพฯ[อ่านรายงานการวิจัย]

 

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 

ผลของการเชื่อมโยงและรูปแบบเว็บเพจในการเรียนการสอนด้วยเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักศึกษา

ที่มีกระบวนการเรียนรู้ต่างกัน[download]

อุดม  รัตนอัมพรโสภณ และปรัชญนันท์  นิลสุข (2548) ผลการควบคุมการเรียนและการออกแบบเว็บเพจในการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อ
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” .ชลบุรี : รายงานการวิจัย  มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปรัชญนันท์ นิลสุข (2548) การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์
   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม. ราชบุรี : รายงานการวิจัยสำนักตรวจราชการเขต 6

 

งานวิจัยของท่านอื่นๆ
 

รายงานการวิจัยเรื่อง พัฒนาการและทิศทางของ E-Learning ในประเทศไทย(พันตำรวจโทหญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท )

กระบวนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์-กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ตในระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ คด.(โสตทัศนศึกษา) กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

    ดร.บุญเรือง เนียมหอม(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยแมงมุม ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2543
   
ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ฐานข้อมูลการวิจัย
 

ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยบัณฑิตศึกษา : เว็บท่าน .ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย(สวทช)

รวมวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สกศ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค้นหาข้อมูลการวิจัยออนไลน์
 

UMI ProQuest Digital Dissertations - Full Citation & amp; Abstract

Cognitive Technology

Search ERIC Digests.org

Dissertation Publishers Dissertations & Abstract Database

 

PONGSAK  BOONPHAKDEE

www.boonphakdee.com , www.pongsak.com