บทเรียนออนไลน์(Online Learning)

Pongsak Boonphakdee : www.boonphakdee.com

  Online Learning : เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนและเวลาเรียนที่ต้องมาเรียนพร้อมกัน
 

    นักศึกษา/และผู้ที่สนใจสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ศึกษาหาความรู้ประกอบการเรียนรายวิชาต่างๆหรือใช้เวลาว่างศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักศึกษาครับ

   
 

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์(Computer)/เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology)

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(Introduction to Computer Networking)

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information and Communication Technology ICT)

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

ระบบฐานข้อมุล

(Database System)

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

System Analysis and Design

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

Office Automation System

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 
  วามรู้ด้านการศึกษา(Education)
 

 

เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
Introduction to Educational Technology

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

โครงการวิจัยและพัฒนา "รูปแบบการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

บทเรียนวิจัยออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

บทเรียนออนไลน์ "การวิจัยการศึกษา"

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

รายวิชา 230 301 เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา

หาวิทยาลัยขอนแก่น

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

CONSTRUCTIVISM

WEB-BASE LEARNING ENVIRONMENT

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม

หาวิทยาลัยขอนแก่น

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

 

ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม(Cognitive Theories)

หาวิทยาลัยขอนแก่น

Click  เข้าสู่บทเรียน >>

 

  เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
 

 

 

 

 

PONGSAK  BOONPHAKDEE

www.boonphakdee.com , www.pongsak.com , www.cognitive-tools.net