#echo banner=""

รายงานการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : รายวิชา

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร
คณะผู้วิจัย
พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี , สิทธิชัย เสาเสนา , นิกรรณดา ขันธะรัตน ์, รัชนีวรรณ ชลเวช ,อภิรักษ์ ทุเรียนทอง

รางวัลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองประเภท ยอดเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2543


สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2543


 
ท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชมลำดับที่

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก