แนะนำหนังสือที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีการศึกษา/การศึกษา

    ช่วงที่เรียนด้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ(บางเล่มก็ดูอย่างละเอียดบางเล่มก็ดูสารบัญ ^_^) ที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ของนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีชื่อเสียงเช่น David H. Jonassen , Richard E. Mayer

ก็เลยอยากแนะนำให้กับผู้ที่สนใจได้ลองอ่านกัน นักเทคโนโลยีการศึกษาของเมืองไทยจะได้มีมุมมองใหม่ๆ  

เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ว่าสังคมโลกเขาคิดและพัฒนากันไปในทิศทางใด

เพราะเทคโนโลยีการศึกษาไม่ใช่แค่การผลิตสื่อเท่านั้นครับ

 

" สื่อโดยตัวของมันเองแล้วจะไม่มีผลต่อการเรียนรู้

ยกเว้นแต่ว่าคุณลักษณะเฉพาะของสื่อนั้น

จะมผลต่อกระบวนการรู้คิด(Cognitive Process)

ซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะหรือความถนัด(Aptitude)

ของผู้เรียนในการเรียนรู้ "

Clark(1983)

 

 

 

 

 

 

learning to solve problem with technology : A Constructivist Perspective

 

By  David H. Jonassen , Jane Howland

 

Book Description: 2002
Book Condition: Brand new. For Computers in Education courses, and courses in Instructional Media and Technology. Rather than focus on technology as a tool to teach with, this book stresses that technology—video, hypermedia, the Internet, etc.—is an excellent tool to learn with. The emphasis is on learning to solve problems. By concentrating on problem solving with several specific media, the authors show how a variety of technologies can be used to engage students in personally and socially constructed meaning. They address the Internet, and how it can be used to foster community building; video, and how naturally students take to being behind the camera; and multimedia, as a new form of interactive literacy. The Internet material also includes a section on creating a personal or group website, plus coverage of cybermentoring. For teachers in computer classes and media centers—of students at all grade levels.
 

"Learning to Solve Problems with Technology: A Constructivist Perspective" is about how educators can use technologies to support constructive learning. In the past, technology has largely been used in education to learn/rom. Technology programs were developed with the belief that they could convey Information (and hopefully understanding) more effectively than teachers. But constructivists believe that you cannot convey understanding - that can only be constructed by learners. This book argues that technologies are more effectively used as tools to construct knowledge *with*. The point is that technology is a tool to think and learn *with*.

David H. Jonassen

 

เล่มนี้จะพูดถึงการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีในมุมมองของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist )

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็ 9 บท(256 หน้า)

(TABLE OF CONTENTS)

1. What Is Meaningful Learning?

2. Problem Solving Is Meaningful Learning.

3. Learning from the Internet: Information to Knowledge through Inquiry.

4. Building Technology-Supported Learning Communities: On the Internet.

5. Learning by Visualizing with Technology: Recording Realities with Video.

6. Learning by Constructing Realities: Constructing Hypermedia.

7. Learning by Exploring Virtual Realities, Simulations, and Microworlds.

8. Learning in Problem-Based Learning Environments.

9. Assessing Constructive Learning with Technology.

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

The Cambridge Handbook of Multimedia Learning 


By Richard E. Mayer

 

Review
“...a valuable, well organized, educationally relevant source. It will be valuable for education departments, psychology courses, communication departments, instructional technology personnel, or anyone who would like to use multimedia thoughtfully. Highly recommended.”
Choice


Book Description
During the past 10 years, the field of multimedia learning has emerged as a coherent discipline with an accumulated research base that has never been synthesized and organized. This reference constitutes an original work devoted to comprehensive coverage of research and theory in the field of multimedia learning. It focuses on how people learn from words and pictures in computer-based environments. Multimedia environments include online instructional presentations, interactive lessons, e-courses, simulation Games, virtual reality, and computer-supported, in-class presentations. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning seeks to establish what works (that is, to ground research in cognitive theory), and to consider when and where it works (that is, to explore the implications of research for practice).

• Research-based

•Theoretically grounded
• Educationally relevant

 

เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 Part 35 บท(663 หน้า)

 

Preface; 1. Introduction Richard E. Mayer;

Part I. Theoretical Foundations:

2. Implications of cognitive load theory for multimedia learning John Sweller;

3. Cognitive theory of multimedia Richard E. Mayer;

4. Integrative model of text and picture comprehension Wolfgang Schnotz;

5. The four-component instructional design model: multimedia principles in environments for complex learning Jeroen van Merriënboer and Liesbeth Kester;

 

Part II. Basic Principles of Multimedia Learning:

6. Five common but questionable principles of multimedia learning Richard Clark and David F. Feldon;

7. The multimedia principle J. D. Fletcher and Sigmund Tobias;

8. The split-attention principle in multimedia learning Paul Ayres and John Sweller;

9. The modality principle in multimedia learning Renae Low and John Sweller;

10. The redundancy principle in multimedia learning John Sweller;

11. Principles for managing essential processing in multimedia learning: segmenting, pre-training, and modality principles Richard E. Mayer;

12. Principles for reducing extraneous processing in multimedia learning: coherence, Signaling, redundancy, spatial contiguity, and temporal contiguity principles Richard E. Mayer;

13. Principles based on social cues: personalization, voice, and image principles Richard E. Mayer;

 

Part III. Advanced Principles of Multimedia Learning:

14. The guided discovery principle in multimedia learning Ton de Jong;

15. The worked-out example principle in multimedia learning Alexander Renkl;

16. The collaboration principle in multimedia learning David Jonassen, Chwee Beng Lee, Chia-Chi Yang, and James Laffey;

17. The self-explanation principle in multimedia learning Marguerite Roy and Michelene T. H. Chi;

18. The animation and interactivity principles in multimedia learning Mireille Betrancourt;

19. Navigational principles in multimedia learning Jean Francois Rouet and Herve Potelle;

20. The site map principle in multimedia learning Amy Shapiro;

21. The prior knowledge principle in multimedia learning Slava Kalyuga;

22. The cognitive aging principle in multimedia learning Fred Paas, Pascal W. M. Van Gerven, and Huib K. Tabbers;

 

Part IV. Multimedia Learning in Content Areas:

23. Multimedia learning of reading David Reinking;

24. Multimedia learning of history Jennifer Wiley and Ivan K. Ash;

25. Multimedia learning of mathematics Robert K. Atkinson;

26. Multimedia learning of chemistry Robert Kozma and Joel Russell;

27. Multimedia learning of meteorology Richard Lowe;

28. Multimedia learning about complex physical systems Mary Hegarty;

29. Multimedia learning of a second language Jan Plass and Linda Jones;

30. Multimedia learning of cognitive skills Susanna P. Lajoie and Carlos Nakamura;

 

Part V. Multimedia Learning in Advanced Computer-Based Contexts:

31. Multimedia learning with animated pedagogical agents Roxana Moreno;

32. Multimedia learning in virtual reality Sue Cobb and Danae Stanton Fraser;

33. Multimedia learning with games, simulations, and microworlds Lloyd Rieber;

34. Multimedia learning with hypermedia Andrew Dillon and Jennifer Jobst;

35. Multimedia learning in e-courses Ruth Clark.

 

 

 

 

Knowledge Management The Experience : การจัดการความรู้

ภราดร จินดาวงศ์

 

หนังสือเล่มนี้จะมีทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎี และตัวอย่างของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

การจัดหมวดหมู่ภายในหนังสือจะแบ่งออกเป็น 6 บท โดยมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย

พื้นฐานการจัดการความรู้ โครงสร้างและปัจจัยประกอบ

 เกณฑ์การประเมินผลการจัดการความรู้ แนวปฏิบัติการจัดการความรู้

ตัวอย่างการประยุกต์การจัดการความรู้ และผลลัพธ์ของการจัดการความรู้

ซึ่งจะมีการจัดลำดับไว้ ช่วยให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ในการนำเอาความรู้ที่ได้รับในแต่ละบทไปต่อยอดและประยุกต์ใช้

การจัดการความรู้ภายในองค์กรของผู้อ่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

 

ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 

ทิศนา แขมณี. (2548). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
         ประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 

หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดระบบความรู้ของศาสตร์การสอน เพื่อช่วยให้ได้ข้อความรู้ที่เป็น
ระบบระเบียบและชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา สามารถใช้เป็นหลักการและ
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำราในลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันที่ประเทศเราต้องปฏิรูปการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ครูมืออาชีพจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและ
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีความเข้าใจชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วยทฤษฎีการเรียนรู้และ
การประยุกต์ใช้ หลักการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น

 

 

เจาะลึกวิสัยทัศน์ยักษ์ใหญ่ในโลกดิจิตอล

(in the company of GIANTS : Candid Conversations with the Visionaries

of the Digital World )

ผู้แต่ง  : Rama Dev Jager,Rafael Ortiz
ผู้แปล : จรณิต แก้วกังวาล

 

     แนวคิดและวิสัยทัศน์จากนักบริหารชั้นนำของอภิมหาบริษัทในโลกดิจิตอล นักบริหารเหล่านี้เขาทำได้อย่างไร? พวกเขากำลังคิดอะไร? และพวกเขกำลังจะนำธุรกิจไปทางไหน? นักบริหารชั้นนำเช่น

  • Bill Gate (Microsoft)

  • Steve Job (Apple)

  • Andy Grove (Intel)

  • Bill Hewlett (Hewlett Paackard)

  • Etc.

 

   

PONGSAK BOONPHAKDEE

M.Ed.(Educational Technology and Communications)

boonphakdee@yahoo.com , boonphakdee@gmail.com  Tel. 0-1785-2530

DEPARTMENT OF BUSINESS COMPUTER  SUKHOTHAI POLYTECHNIC COLLEGE