ทำไมต้องจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี

  ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมากเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้มหาศาล ในรูปของเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์บนเครือข่าย World Wide Web หรือ WWW หรือ Web ซึ่งทำให้เกิดห้องสมุดเสมือน(Virtual Library)ขนาดใหญ่ของโลก อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ซึ่งสามารถใช้ในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติตลอดจนสามารถ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนแบบออนไลน์(Online Teaching/Learning) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บมาใช้ในการเรียนการสอนหรือเว็บช่วยสอนหรือที่เรียกกันว่า WBI(Web Based Instruction) เป็นการประยุกต์ใช้ทรัพยากรและแหล่งข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งข้อดีของการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเว็บ(WEB) มีมากมาย แต่ก็ยังมีคำถามจากครู-อาจารย์และบุคคลทั่วไปอีกส่วนหนึ่งว่า 

 " ทำไมจึงต้องจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ  "

ต่อไปนี้คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ลักษณะเฉพาะของ WBI (WBI Features)

แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ
1. ลักษณะสำคัญของ WBI (Key Features)
2. ส่วนเสริมของ WBI (Additional Features)

 

Web Based Instruction : WBI
การเรียนการสอนที่ใช้เวิลด์วายเว็บเป็นสื่อหรือตัวกลางในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนในลักษณะของบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผู้สอนและ ผู้เรียนสามารถใช้เว็บเพจ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้น ตอบปัญหา ทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ และกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากจุดเชื่อมต่อเครือข่าย และการเชื่อมต่อระยะไกล ผ่านโมเด็มโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

1. Key Features

  Web Based Instruction(WBI)
การเรียนการสอนที่ใช้เวิลด์วายเว็บเป็นสื่อหรือตัวกลางในการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ในลักษณะของบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา รูปภาพประกอบ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ผู้สอนและ ผู้เรียนสามารถ
ใช้เว็บเพจ ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สืบค้น ตอบปัญหา ทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ และกิจกรรม
การเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้จากจุดเชื่อมต่อเครือข่ายและการเชื่อมต่อระยะไกล ผ่านโมเด็มโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
  Interactive
ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้สอน บทเรียน ผู้เชี่ยวชาญ หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้ง่ายโดยผ่านสื่อและวิธีการต่าง ๆ เช่น เวิลด์วายเว็บ เว็บบอร์ด อีเมล์ ไอซีคิว และสามารถเข้าถึงตัวผู้สอนได้ง่ายและสะดวก เครื่องมือ (Internet Tools, Hyperlinks, Browsers, Server,Authoring programs, instructional design)
  Multimedia
WBI สามารถออกแบบรูปแบบการเรียนในลักษณะมัลติมีเดียได้ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น สามารถดูวิดีโอจากห้องสมุด พิพิธภัณฑ์เป็นต้น
  Open System
เป็นระบบเปิดเพราะผู้เรียนมีอิสระในการเรียน ถ้าเป็นการจัดการเรียนWBI ที่สมบูรณ์แบบแล้วผู้เรียนสามารถ
จะเรียนจากที่ไหนก็ได้ เรียนจากที่บ้าน ห้องสมุด
NetCafe’ จากที่ใดก็ได้ในโลก
  Online Search
ผู้เรียนที่เรียนผ่าน WBI มีวิธีการสืบค้นข้อมูลที่ Online ตลอดเวลา สามารถเรียกใช้ Search Engine
ซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมาย ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษา
ญี่ปุ่น สามารถสืบค้นข้อมูล ได้ข้อมูลที่สด ใหม่กว่า  ถ้าเปรียบเทียบกับ หนังสือ หรือซีดีรอม
  Device-Distance-Time independent
ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนผ่าน WBI ได้จากที่ใดในโลก (Distance independent) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม (Device Independent) ผู้เรียนสามารถจะเรียนตอนไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน (Time Independent)
  Globally Accessible
ทุกคนจากทุกที่ใด ๆ ในโลกสามารถที่จะเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้เหมือน ๆ กัน สามารถนำความรู้จากแหล่งข้อมูล
ทั่วโลกมาใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนได้
  Electronic Publishing
WBI เป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
สามารถที่จะนำเสนอเนื้อหาของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตไปได้ทั่วโลกและยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้กระดาษ
  Uniformity World-wide
เว็บเป็นสื่อที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ในการที่จะสร้างและนำเสนอ
ผ่านภาษามาตรฐานที่เรียกว่า ภาษา HTML
  Online Resources
เว็บทำให้มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มากมายทั่วโลกที่ผู้เรียน ผู้สอนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  Distributed
สามารถกระจายข้อมูล ความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง การนำเสนอไม่ใช่แค่ภายในห้องเรียน
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เป็นการตีพิมพ์ไปทั่วโลก
  Cross-cultural interaction
WBI เป็นสื่อที่ผู้สอนและผู้เรียนจากที่ต่าง ๆ ในโลกติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ทำให้ผู้เรียนที่ต่างที่ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม สามารถเรียนร่วมกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน อาศัยแหล่งข้อมูล ทำการวิจัยร่วมกันได้
  Multiple Expertise
สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ นำผู้เชี่ยวชาญมาสู่ห้องเรียนได้โดยอาศัยข้อดีของการสื่อสาร
  Industry Supported
มีบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมที่นำมาใช้บนเว็บอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสามารถที่จะหาโปรแกรมมาใช้ได้ฟรี ๆ
  Learner-Controlled ***
ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียน เรียนด้วยตนเอง เรียนตามความสนใจ เรียนตามความต้องการ เรียนเมื่อต้องการเรียน
หยุดเมื่อไม่ต้องการเรียน เรียนเมื่อพร้อม WBI
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ไม่ปิดกั้นความคิด
 

2. Additional Features

 • Convenient
 • Self contained 
 • Ease of Use
 • Online Support Authentic
 • Course Security
 • Environmentally Friendly
 • Non discriminatory
 • Cost-Effective
 • Ease of coursework Development and maintenance
 • Collaborative Learning
 • Formal and Informal Environments
 • Online Evaluation 
 • Virtual Cultures

 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
 • Non discriminatory : ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
 • Uniformity World-wide : เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วโลก
 • Self contained : มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
 • Collaborative Learning : เป็นการเรียนแบบประสานร่วมมือกัน

เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 355522 เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(Information Technology for Education) ของท่านอาจารย์  ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,WBI

โครงการ"การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย" (อาจารย์ไพฑูรย์  ศรีฟ้า)
ความรู้เกี่ยวกับ WBI(อาจารย์ภาสกร เรืองรอง)
นิยามเว็บช่วยสอน Definition of Web-Based Instruction(อาจารย์ปรัชญนันท์  นิลสุข)
ไอทีกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้


จำนวนผู้เข้าชม
กลับหน้าหลัก